Monday, April 19, 2010

Ulasan Simposium Antarabangsa Tentang Islam, Penyelamatan, dan Hujung-Nasib Mereka Yang Lain (Bahagian 2)

Khan (University of Delaware, “Intolerance Is in the Eye of the Beholder: Revisiting the Status of the Other in the Quran”) pula melihat topik tema dari sudut yang amat berbeza – mungkin kerana latar belakangnya sebagai ahli sains politik dan bukan ahli teologi. Baginya, penyelamatan adalah “here and now” dan bukannya “afterward forecast.” Untuk itu, beliau cuba merungkai persoalan “political salvation” umat Islam Amerika Syarikat yang berdepan dengan cabaran integrasi di negara ini. Beliau juga tegas mengkritik “legal fiction of equality built on moral fiction of inequality” yang membezakan piawaian moral “public realm” dan “private realm.”

Beliau juga mempersoalkan ketertiban naskh (abrogation) 2:62 oleh 3:85 kerana 5:69 memperkuat 2:62. Pluralisme juga adalah “recurring theme of the Qur’an,” tambahnya lagi berdasarkan 5:45-6,8. Makna baru ayat ayat-ayat naskh (abrogated verses) juga hendaklah sekurang-kurangnya sama baik dengan ayat yang sebelumnya (maka tingkah eksklusivis menegatifkan 2:62 menggunakan 3:85 boleh dipersoalkan.) Baginya, konteks untuk memahami al-Qu’ran itu ialah politikal. Beliau juga memberi contoh senario politik kalimah “Allah” di Malaysia yang baginya tafsiran itu “embedded in contemporary socio-political reality.”

Legenhausen (Imam Khomeini Education and Research Institute Iran, “Non-Reductive Pluralism and Religious Dialogue”) menekankan pluralisme keagamaan itu adalah suatu nilai. Jika “truth would set you free” (John 8:32, the Bible), maka sempadan kebenaran itu “would set you to salvation.” Beliau mengkategorikan golongan-golongan pluralis kepada tiga yakni: 1) religious pluralist, 2) equality pluralist dan 3) degree pluralist. Kata akhirnya berbunyi, “[it is important to] observe professional respect in theological differences while disagreeing.”

Chittick (Stony Brook University, “The Ambiguity of the Qur’anic Command”) pula pada dasarnya menyatakan perbahasan berkenaan penyelamatan menurut pemikiran Islam “can be both ways,” yakni menyokong pemikiran eksklusivis, pluralis, mahupun inklusivis kerana “the ambiguity of the Qur’anic Command.” (aku tidak hadir di kuliah ini, cuma meminta ulasan seorang rakan yang hadir.)

Esack (University of Johannesburg, “The Qur’anic Portrayal of Jews and the Possibilities for Its Redemption and their Salvation”) dengan panjang-lebar cuba merungkai persoalan tentang hujung-nasib kaum Yahudi menurut pandangan al-Quran. Katanya, “Qur’anic texts do not espouse monolithic position towards Jews.” Beliau membezakan Zionisme dengan agama samawi Yahudi. Yahudi di dalam al-Quran ada kalanya disebut secara kolektif dan ada kalanya secara individu. Baginya, terdapat ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang “righteous” dan “unrighteous.” Tambahnya lagi dengan memetik kata-kata seorang sarjana, “Muslim fetishism of the text” patutlah dielakkan kerana “all of this will perish.”

[Hari pertama simposium berakhir.]

(Bersambung di Bahagian 3)

No comments: